Статьи - Olsztyn Cudzoziemcy

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Jeśli czujesz się wykorzystany/a lub zagrożony/a ze strony sprawców handlu ludźmi masz prawo do pomocy Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK), prowadzonego przez organizację pozarządową. W ramach KCIK otrzymasz bezpłatne konsultacje na temat Twojej sytuacji i przysługujących Ci praw. O swojej sytuacji możesz porozmawiać z pracownikiem KCIK telefonicznie pod numerem telefonu: 22/628 01 20.

KCIK pomoże Ci w zapewnieniu bezpiecznego schronienia i podstawowych potrzeb (odzieży, żywności, środków higienicznych). Jeśli okaże się to potrzebne, zapewni również bezpłatną pomoc specjalistyczną (np. pomoc prawnika, psychologa).

Nie musisz zgłaszać się na Policję lub do Straży Granicznej. ZAWSZE możesz skontaktować się z KCIK i porozmawiać o swojej sytuacji.

Jeśli jednak zdecydujesz się na kontakt z Policją lub Strażą Graniczną i zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi masz również prawo do pomocy społecznej. W ramach pomocy społecznej możesz otrzymać nocleg, wyżywienie, odzież, obuwie, niezbędne środki higieniczne. Pracownik socjalny pomoże Ci również wystąpić o niewielką pomoc finansową na podstawowe potrzeby (np. leki).

Dotyczy wyłącznie osób, które są małoletnimi (mają mniej niż 18 lat)!

Jeśli masz mniej niż 18 lat, masz prawo do bezpiecznego miejsca i opiekuna, który będzie kontaktował się z Tobą w języku dla Ciebie zrozumiałym. Opiekun będzie na bieżąco informował Cię o Twojej sytuacji i o prawach, jakie Ci przysługują. Jeśli okaże się to konieczne sąd rodzinny wyznaczy dla Ciebie kuratora, który będzie Cię reprezentował i towarzyszył Ci podczas kontaktów z prokuratorem, Policją czy Strażą Graniczną.

Z uwagi na fakt, iż jesteś małoletni możesz w ogóle nie być przesłuchiwany. Jeśli jednak Twoje zeznania okażą się bardzo ważne dla prokuratora, to przesłuchanie Ciebie może odbyć się w przyjaznych dla Ciebie warunkach (np. w tzw. „przyjaznym pokoju”) bezpośrednio przed sędzią z udziałem psychologa i Twojego przedstawiciela. Podczas takiego przesłuchania nie ma podejrzanego, a Twoje zeznania zostaną nagrane i odtworzone na rozprawie sądowej.

Ponadto, jeśli przebywasz na terytorium Polski nielegalnie, możesz skorzystać z „czasu na zastanowienie” (patrz niżej), który w Twoim przypadku trwa 4 miesiące.

 

Dotyczy wyłącznie osób, które NIE SĄ obywatelami Polski!

Ponadto, jeśli jesteś cudzoziemcem zidentyfikowanym jako ofiara handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną i przebywasz w Polsce NIELEGALNIE masz także prawo do „czasu na zastanowienie”. „Czas na zastanowienie” to 3 miesiące w trakcie, których przebywasz w Polsce legalnie i możesz zastanowić się czy chcesz współpracować z Policją lub Strażą Graniczną w ściganiu sprawców. W ramach „czasu na zastanowienie” otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi. To zaświadczenie wydaje Ci funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej. Dzięki zaświadczeniu przez 3 miesiące przebywasz w Polsce i nie musisz obawiać się wydalenia. Jeśli przebywasz w ośrodku strzeżonym lub areszcie dla cudzoziemców będziesz z niego zwolniony/a.

UWAGA: Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granic, ani do podjęcia pracy.

W przypadku, gdy nie potrzebujesz „czasu na zastanowienie” i od razu decydujesz się na współpracę z Policją lub Strażą Graniczną lub taką decyzję podejmiesz w trakcie trwania „czasu na zastanowienie”, możesz skorzystać z prawa do legalnego pobytu. Wówczas składasz wniosek do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi. Jeśli będziesz potrzebował/a w tej sprawie pomocy, pracownik KCIK może pomóc Ci wypełnić i złożyć wniosek we właściwym urzędzie. Zezwolenie uprawnia Cię m.in. do:

 • legalnego pobytu w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu),
 • zwolnienia z ośrodka strzeżonego lub aresztu dla cudzoziemców - jeśli w nim przebywasz,
 • pomocy społecznej,
 • pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
 • podjęcia nauki w publicznych szkołach dla dorosłych.

Prawo do zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi przysługuje Ci jednak tylko wówczas, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki, tj.:

 • przebywasz na terytorium Polski,
 • współpracujesz z organem ścigania (Policją lub Strażą Graniczną lub prokuraturą),
 • zerwiesz wszelkie kontakty ze sprawcami handlu ludźmi.

Jeśli zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną i potrzebujesz pomocy masz także prawo do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”. Program ten jest realizowany przez organizację pozarządową, która pomoże Ci w Twojej sytuacji. W ramach Programu masz zapewnione: bezpieczny nocleg, niezbędną odzież, żywność, środki higieniczne, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport, pomoc prawną, a w razie potrzeby również pomoc medyczną.

Z Programu możesz skorzystać pod warunkiem, że:

 • skontaktujesz się z Policją lub Strażą Graniczną i zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi. Nie musisz jednak od razu składać zeznań ani zgłaszać popełnienie przestępstwa,
 • zobowiążesz się, że nie będziesz z własnej woli kontaktować się ze sprawcami.

Jeśli zgodzisz się na udział w Programie, funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej prześle Twoje zgłoszenie do Programu i skontaktuje Cię z właściwą organizacją pozarządową.

 

Jeśli chcesz wrócić do domu w każdej chwili możesz skorzystać z pomocy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Jako osoba uznana za ofiarę handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną masz prawo do pomocy w organizacji dobrowolnego powrotu. IOM zapewni Ci:

 • rzetelne informacje na temat powrotu,
 • potrzebne dokumenty podróży,
 • bezpieczną podróż do domu (lub innego miejsca wskazanego przez Ciebie, w którym masz prawo pobytu). IOM może również zaoferować Ci pomoc po powrocie w Twoim kraju pochodzenia np. udzielając pomocy finansowej na leczenie lub naukę.

Jeśli złożysz zeznania i prokurator przyzna Ci status pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi to w ramach prowadzonego śledztwa masz wówczas:

 1. prawo do ukrycia informacji na temat Twojego miejsca zamieszkania przed sprawcami i ich obrońcami. Twój adres zamieszkania będą znali tylko prokurator i sędzia. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa musisz:

- zgłosić to prokuratorowi,

- złożyć odpowiedni wniosek - w tej sprawie może pomóc Ci organizacja pozarządowa lub prokurator,

- podać inny jawny adres do korespondencji.

 1. prawo do pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował i będzie Ci towarzyszył w kontaktach z prokuratorem i sędzią. Pełnomocnik jest ustanawiany bezpłatnie pod warunkiem, że złożysz w tej sprawie wniosek i wskażesz, że sam/a nie możesz go opłacić.
 2. prawo domagania się naprawienia szkody, która została Ci wyrządzona przez sprawców. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, poinformuj o tym prokuratora. Prokurator dołączy Twój pozew do akt sprawy i przekaże do sądu. Sąd podejmie decyzję w tej sprawie. Niezależnie od tego możesz także domagać się zabezpieczenia roszczenia, czyli zabezpieczenia części majątku sprawcy na późniejsze wypłacenie Tobie odszkodowania.
 3. prawo do kompensaty (UWAGA: prawo to dotyczy wyłącznie obywateli Polski i innych obywateli Unii Europejskiej) przysługuje Ci wówczas, gdy sprawca poważnie okaleczył Cię lub spowodował, że ciężko i przewlekle chorujesz i tylko wówczas, gdy nie otrzymałeś/aś za to wcześniej żadnej rekompensaty. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, pracownik KCIK może skontaktować Cię z prawnikiem, który pomoże Ci w tej sprawie.
 4. prawo do występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jako oskarżyciel posiłkowy możesz uczestniczyć w każdej rozprawie sądowej, składać wnioski dowodowe (np. domagać się, aby przesłuchano wskazaną przez Ciebie osobę), zadawać pytania osobom, które są przesłuchiwane, odwoływać się od decyzji sądu (zgodnie z udzielonym przez sąd pouczeniem). Jeśli zdecydujesz się na występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego poinformuj o tym prokuratora.
 5. prawo do złożenia zeznań pod nieobecność oskarżonego, jeśli boisz się jego obecności. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, poinformuj o tym jak najszybciej prokuratora. Konieczne jest złożenie w tej sprawie odpowiedniego wniosku i wskazanie dlaczego nie możesz zeznawać w obecności oskarżonego.

Jako pokrzywdzony/a masz również obowiązki. Do najważniejszych należą:

 1. pojawianie się na każde wezwanie Policji lub Straży Granicznej, prokuratora lub sądu,
 2. mówienie prawdy i niezatajanie prawdy,
 3. wskazanie prokuratorowi i sądowi aktualnego adresu do korespondencji,
 4. współpracowanie z prokuratorem np. poprzez przekazanie swoich odcisków palców czy sfotografowanie Cię (ale tylko wówczas, gdy prokurator lub sąd uzna to za niezbędny materiał dowodowy).

Źródło: https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6671,Prawa-ofiar-handlu-ludzmi.html

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl/

Ulotka po rosyjsku

Ulotka po rumuńsku

Ulotka po wietnamsku

Ulotka po ukrainsku

Ulotka po angielsku

Ulotka po bułgarsku

Ulotka po chinsku

 

Незаконное пребывание - пребывание, не соответствующее положениям об условиях въезда иностранцев на территорию Республики Польша и их пребывания на этой территории. Незаконное пребывание на территории Республики Польша имеет место, в частности, когда иностранец:

не имеет действующей визы или другого действующего документа, дающего право на въезд и пребывание на территории Республики Польша,
не покинул территорию Республики Польша после использования допустимого срока пребывания,
незаконно пересекли границу или пытались незаконно пересечь ее,
незаконно выполняет или выполнил работу,
вели хозяйственную деятельность вопреки действующим нормам,
не имеет достаточных финансовых средств для пребывания на территории Республики Польша,
был ограничен с целью отказа во внесении в SIS или национальный реестр.
Обязательство вернуться

 

В случае незаконного пребывания иностранца на территории Республики Польша возбуждается административное производство с целью принудить его вернуться.
Производство по делу о возвращении возбуждается и ведется командиром пограничного поста или командиром пограничного отряда.

 

Добровольный возврат

 

В решении об обязательном возврате может быть указан срок добровольного возврата, который составляет от 15 до 30 дней и отсчитывается с даты вручения решения. В случае принятия такого решения иностранец обязан покинуть территорию Республики Польша в течение указанного в нем срока (поездка в другое государство-член ЕС / Шенгенскую зону не является исполнением этого решения).
Иностранец, в решении которого указана дата добровольного возвращения, имеет возможность воспользоваться помощью в добровольном возвращении. Финансирование такой помощи может быть предоставлено Главнокомандующим пограничной службы и может включать, в частности, дорожные расходы, административные сборы, связанные с получением проездного документа и необходимых виз и разрешений, расходы на питание во время поездки, а также расходы на медицинское обслуживание.

 

Принудительный возврат

 

Дата добровольного возвращения не будет указана в решении, если орган, проводящий разбирательство, решит, что существует вероятность побега или что это требуется по соображениям национальной обороны или безопасности или охраны общественной безопасности и порядка. Решение, в котором не указан срок добровольного возвращения, приводится в исполнение.
Принудительное исполнение решения может также иметь место, если после решения, в котором указана дата добровольного возвращения:

иностранец скорее всего убежит,
дальнейшее пребывание иностранца будет считаться угрозой государственной обороне или безопасности,
иностранец, не выполнивший обязанность покинуть территорию Республики Польша в срок, указанный в решении.
В случае принудительного исполнения решения об обязательном возвращении иностранец будет обязан покрыть расходы на его выполнение. Размер этих затрат будет определен административным решением. Если эти затраты изменятся, решение в этом случае может быть изменено.

На нее также могут быть возложены расходы по высылке, в зависимости от обстоятельств, при которых было принято решение о возвращении:

приглашающий,
субъект, поручающий выполнение работы или выполнение определенной функции,
исследовательское подразделение, принявшее иностранца для выполнения исследовательского проекта.
Принудительное исполнение решения о возврате, как правило, приводит к внесению данных иностранца в SIS для целей отказа во въезде. Таким образом, запрет на въезд, применимый к иностранцу, распространяется не только на территорию Республики Польша, но и на другие страны Шенгенской зоны.

 

остановка

 

В случае начала процедуры возврата иностранец может быть задержан на срок не более 48 часов. Однако, если орган, осуществивший арест, решит обратиться в суд с заявлением о помещении иностранца в охраняемый центр или об аресте иностранца, срок содержания под стражей может быть продлен на срок не более 24 часов.

Меры по обеспечению выполнения решения

 

Если в вынесенном решении об обязанности вернуться не указана дата добровольного возвращения или обстоятельства дела указывают на то, что такое решение будет вынесено пограничным органом, орган не может подавать в суд заявление о помещении в охраняемый центр или об аресте иностранцев и взамен обязать иностранца своим решением - до исполнения решения о возвращении - к:

явиться в указанный пограничный орган через определенные промежутки времени,
выплата денежного залога в определенной сумме,
сдача проездного документа в залог,
проживает в обозначенном месте.

Если из обстоятельств дела явствует, что иностранец не будет выполнять вышеуказанные обязательства или если он не выполнит их, он сможет быть помещен в охраняемый центр или в центр содержания иностранцев. Решение по этому вопросу будет принято после заслушивания иностранца судом.
Как правило, срок пребывания в охраняемом центре или следственном изоляторе для иностранцев не превышает 3 месяцев. Этот период может быть продлен на определенный период (каждый раз на период не более 3 месяцев), если продлен срок исполнения решения о возвращении и если иностранец, которому было вынесено такое решение, не сотрудничает с пограничным органом в его исполнении.
Как правило, максимальный срок пребывания в охраняемом центре или следственном изоляторе для иностранцев составляет 12 месяцев. Тем не менее, этот срок может быть продлен еще на 6 месяцев, если заявление о предоставлении статуса беженца подается во время пребывания в охраняемом центре или центре содержания под стражей, а также в случае обжалования окончательного решения об обязательстве вернуться в суд вместе с заявлением о приостановлении его исполнения. ,

Продление срока добровольного возвращения

 

Период добровольного возвращения, указанный в решении, может быть продлен, если иностранец обязан лично явиться в польский орган государственной власти, его присутствие на территории Республики Польша требуется в интересах государства, исключительной личной ситуации, возникающей, в частности, из продолжительности пребывания иностранца на этой территории, семейные и социальные связи, или из-за необходимости продолжить образование его несовершеннолетним ребенком.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами период добровольного возвращения может быть продлен один раз по запросу иностранца, а также после вынесения решения об обязательном возвращении.
Срок добровольного возврата после продления не может превышать 1 года.
В случае продления срока добровольного возвращения до выезда с территории Республики Польша от иностранца могут потребовать:

явиться в указанный пограничный орган через определенные промежутки времени,
выплата залога в определенной сумме до предъявления обратного билета,
сдача проездного документа в залог до предъявления обратного проездного,
проживает в обозначенном месте.
Въезд запрещен

 

В решении об обязанности вернуться иностранцу будет запрещен повторный въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны. Этот срок составляет от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от обстоятельств, по которым было вынесено решение.

 

Снятие запрета на въезд

 

Запрет на въезд может быть снят по просьбе иностранца, если иностранец докажет, что:

выполнял обязанности, вытекающие из полученного решения,
его повторный въезд на территорию Республики Польша или других стран Шенгенского соглашения должен иметь место по уважительным причинам, особенно по гуманитарным причинам,
иностранцу была оказана помощь в добровольном возвращении.
При рассмотрении заявления об отмене запрета на повторный въезд орган, в частности, принимает во внимание:

обстоятельства, при которых иностранцу было вынесено решение, обязывающее его вернуться;
обстоятельства, при которых иностранец должен повторно въехать на территорию Республики Польша или других стран Шенгенской зоны.
Запрет на повторный въезд не снимается, если:

въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша может представлять угрозу для обороны или безопасности государства или защиты общественной безопасности и порядка или ущемлять интересы Республики Польша или
иностранец не оплатил расходы, связанные с вынесением и исполнением решения, обязывающего иностранца вернуться, которые он был обязан нести, или
он был вынесен после того, как решение об отмене запрета на повторный въезд было вынесено иностранцу, и не прошло и двух лет с момента вынесения решения, или
половина срока, на который он был заказан, еще не истекла.
Иные последствия вынесения решения

 

В день, когда принятое решение о возвращении становится окончательным, национальная виза аннулируется в силу закона, срок действия разрешения на временное проживание и разрешения на работу истекает.
Если решение об обязанности вернуться было принято из-за нарушения правил пребывания на территории Республики Польша на основании разрешения на местное приграничное движение, в день, когда решение становится окончательным, в силу закона разрешение на пересечение границы будет аннулировано в в пределах местного приграничного движения.

Важнейшие права иностранца при возврате
Во время процедуры обязательства по возвращению иностранец имеет право:

обжаловать решение об обязанности возврата, вынесенное командиром пограничного поста или командиром пограничной службы, руководителю Управления по делам иностранцев в течение четырнадцати дней со дня вручения решения;
подача заявления о продлении срока добровольного выезда с территории Республики Польша,
с помощью переводчика,
заключения о собранных доказательствах до вынесения решения,
действуя по доверенности,
подача заявления о предоставлении статуса беженца.

Уголовная ответственность

Незаконное пребывание также влечет ответственность иностранца за мелкие правонарушения.
Иностранец, находящийся на территории Республики Польша без права собственности, подлежит штрафу. Такое же наказание применяется к иностранцу, который по запросу уполномоченных органов не представляет документы, разрешающие ему пребывание на территории Республики Польша, финансовые ресурсы или документы, подтверждающие возможность их получения.
Ответственность в соответствии с законом за мелкие правонарушения в виде штрафа может быть также наложена на иностранца, который не выполняет обязанности, возложенные на него во время производства по делу о принуждении иностранца к возвращению, т.е.

не выполняет обязательство покинуть территорию Республики Польша в течение срока, указанного в решении, обязывающем иностранца вернуться, или в решении о продлении срока добровольного возвращения,
не выполняет обязанность сообщать в орган, указанный в решении о продлении срока добровольного возвращения, через определенные промежутки времени,
покидает место жительства, указанное для него в решении о продлении срока добровольного возвращения.
Источник информации:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/konsekwencje-nielegalne/741,Konsekwencje-nielegalnego-pobytu-na-terytorium-RP.html

Важно: Если вы подвергаетесь насилию, для вашей безопасности и безопасности других членов семьи, сделайте следующее