Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Cz. II - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ważne: Polskie prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia najbliższych.

Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej i dlatego obowiązkiem instytucji publicznych jest udzielanie im szczególnej pomocy przy wykorzystaniu metod i narzędzi określonych w przepisach prawa.

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi postępowanie w sytuacjach przemocy w rodzinie są Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa:

 • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Zgodnie z ww. Ustawą  przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

W myśl zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą
w rodzinie ma prawo do bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
  i rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej i wsparcia,
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby krzywdzonej,
 • bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wszczynana jest  procedura „Niebieskie Karty”. Schemat postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty” ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i jest wszczynana przez przedstawicieli ww. podmiotów w przypadku powzięcia przez nich w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia ze strony członka rodziny lub świadka przemocy w rodzinie.

Jest to procedura interwencyjna, obejmująca działania wobec osób stosujących przemoc oraz na rzecz ochrony osób krzywdzonych. Zakłada interdyscyplinarną współpracę między służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” jest realizowana w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego lub powoływanych w tym celu grup roboczych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W myśl zapisów ww. Ustawy w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy, w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne: Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań w związku z przemocą w rodzinie. Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą w ramach procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta - A” przez pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusza Policji, przedstawiciela oświaty lub ochrony zdrowia wykonującego zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną i ratownika medycznego.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta - A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazywany jest formularz „Niebieska Karta - B”,  a w przypadku przemocy wobec dziecka - jego rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, pod warunkiem, że nie są oni podejrzanymi o stosowanie przemocy wobec dziecka, lub osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz „Niebieska Karta - B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Następnie, formularz „Niebieska Karta - A” przekazywany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rodziny dotkniętej przemocą

Ważne: Wszczynając procedurę „Niebieskie Karty”, podejmowane są działania interwencyjne mające na celu  zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przekazuje formularz „Niebieska Karta - A” pozostałym członkom zespołu lub grupy roboczej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania.

Członkowie  zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na posiedzenie, podczas którego dokonują analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełniają formularz „Niebieska Karta - C”. Ponadto, na tym spotkaniu opracowywany jest indywidualny plan pomocy.  

Ważne: Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej z osobą doznającą przemocy jest bardzo istotne dla podejmowanych w ramach procedury działań oraz ich efektywności. Podczas spotkania osoba pokrzywdzona ma miejsce i czas, aby określić swoje potrzeby, powiedzieć czy i ewentualnie jakie ma pomysły na tą sytuację, może określić swoją gotowość do podjęcia działań. Zatem osoba doznająca przemocy ma wpływ na to, co dzieje się w sprawie jej rodziny. Niezgłoszenie się osoby dotkniętej przemocą na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej nie wstrzyma prac zespołu ani grupy. Na posiedzenie nie zaprasza się dzieci.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Członkowie  zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta - D”.

Ważne:  Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej podczas kontaktu z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc diagnozują sytuację rodziny, przekazują ww. osobie informacje o konsekwencjach popełnianych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków oraz przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. W sytuacji, gdy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu/grupy kierują ją do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych celem podjęcia przez komisję stosownych, określonych przepisami prawa działań.

Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, jest bardzo ważne z perspektywy pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. Podczas spotkania ww. osoba ma możliwość uzyskania informacji i pomocy.

Udostępnij