Artykuły - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:

 1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami; 
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania). 
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna nr  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 tytułem „opłata ze decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego — Karta Polaka”.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, cudzoziemiec składa:

 1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami; 
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 4. Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia; 
 5. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania); 
 6. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania). 
 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 tytułem „opłata ze decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego – Karta Polaka”

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/karta-polaka

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak globalnie łamane. Ofiarami handlarzy coroku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.


Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym
dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.


W polskim prawie, definicję handlu ludźmi zawarto w art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950), zgodnie z którą handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:


1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą


— w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografiilub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1–6.


Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).


Handel ludźmi jest zbrodnią:

 • polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka,
 • godzącą w godność i wolność człowieka,
 • popełnianą często z użyciem przemocy fizyczneji psychicznej,
 • powodującą poważne skutki psychiczne u ofiar,
 • nawet w sytuacji, gdy została popełniona za zgodą ofiary, której ofiarą może stać się KAŻDY!!!

Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi:

 • grupy ryzyka:

— osoby małoletnie (dzieci i nastolatki),
— osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
— osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły),
— KAŻDY!!!

 • formy wykorzystania:

— praca przymusowa,
— wykorzystanie seksualne i zmuszanie do prostytucji,
— zmuszanie do żebrania,
— zmuszanie do popełniania przestępstw,
— niewolnictwo domowe,
— handel dziećmi,
— handel narządami ludzkimi.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi


Jest to portal informacyjny MSWiA, funkcjonujący w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej. Można w nim znaleźć informacje na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca m.in. akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, statystyki i publikacje.


Linki do portalu:


https://handelludzmi.eu/hl– wersja polska
https://handelludzmi.eu/hle– wersja angielska


Krajowe CentrumInterwencyjno-Konsultacyjne (KCIK)


Zostało utworzone w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi” i jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne), poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.


Kontakt do KCIK:


telefon: 22 628 01 20e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ternetowa:www.kcik.pl


Prawa ofiar handlu ludźmi – dostępne również w załączonych ulotkach (wjęzykach: rosyjskim, rumuńskim, wietnamskim, ukraińskim, angielskim, bułgarskim, chińskim).


Źródło:https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar

Jeśli czujesz się wykorzystany/a lub zagrożony/a ze strony sprawców handlu ludźmi masz prawo do pomocy Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK), prowadzonego przez organizację pozarządową. W ramach KCIK otrzymasz bezpłatne konsultacje na temat Twojej sytuacji i przysługujących Ci praw. O swojej sytuacji możesz porozmawiać z pracownikiem KCIK telefonicznie pod numerem telefonu: 22/628 01 20.

KCIK pomoże Ci w zapewnieniu bezpiecznego schronienia i podstawowych potrzeb (odzieży, żywności, środków higienicznych). Jeśli okaże się to potrzebne, zapewni również bezpłatną pomoc specjalistyczną (np. pomoc prawnika, psychologa).

Nie musisz zgłaszać się na Policję lub do Straży Granicznej. ZAWSZE możesz skontaktować się z KCIK i porozmawiać o swojej sytuacji.

Jeśli jednak zdecydujesz się na kontakt z Policją lub Strażą Graniczną i zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi masz również prawo do pomocy społecznej. W ramach pomocy społecznej możesz otrzymać nocleg, wyżywienie, odzież, obuwie, niezbędne środki higieniczne. Pracownik socjalny pomoże Ci również wystąpić o niewielką pomoc finansową na podstawowe potrzeby (np. leki).

Dotyczy wyłącznie osób, które są małoletnimi (mają mniej niż 18 lat)!

Jeśli masz mniej niż 18 lat, masz prawo do bezpiecznego miejsca i opiekuna, który będzie kontaktował się z Tobą w języku dla Ciebie zrozumiałym. Opiekun będzie na bieżąco informował Cię o Twojej sytuacji i o prawach, jakie Ci przysługują. Jeśli okaże się to konieczne sąd rodzinny wyznaczy dla Ciebie kuratora, który będzie Cię reprezentował i towarzyszył Ci podczas kontaktów z prokuratorem, Policją czy Strażą Graniczną.

Z uwagi na fakt, iż jesteś małoletni możesz w ogóle nie być przesłuchiwany. Jeśli jednak Twoje zeznania okażą się bardzo ważne dla prokuratora, to przesłuchanie Ciebie może odbyć się w przyjaznych dla Ciebie warunkach (np. w tzw. „przyjaznym pokoju”) bezpośrednio przed sędzią z udziałem psychologa i Twojego przedstawiciela. Podczas takiego przesłuchania nie ma podejrzanego, a Twoje zeznania zostaną nagrane i odtworzone na rozprawie sądowej.

Ponadto, jeśli przebywasz na terytorium Polski nielegalnie, możesz skorzystać z „czasu na zastanowienie” (patrz niżej), który w Twoim przypadku trwa 4 miesiące.

 

Dotyczy wyłącznie osób, które NIE SĄ obywatelami Polski!

Ponadto, jeśli jesteś cudzoziemcem zidentyfikowanym jako ofiara handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną i przebywasz w Polsce NIELEGALNIE masz także prawo do „czasu na zastanowienie”. „Czas na zastanowienie” to 3 miesiące w trakcie, których przebywasz w Polsce legalnie i możesz zastanowić się czy chcesz współpracować z Policją lub Strażą Graniczną w ściganiu sprawców. W ramach „czasu na zastanowienie” otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi. To zaświadczenie wydaje Ci funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej. Dzięki zaświadczeniu przez 3 miesiące przebywasz w Polsce i nie musisz obawiać się wydalenia. Jeśli przebywasz w ośrodku strzeżonym lub areszcie dla cudzoziemców będziesz z niego zwolniony/a.

UWAGA: Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granic, ani do podjęcia pracy.

W przypadku, gdy nie potrzebujesz „czasu na zastanowienie” i od razu decydujesz się na współpracę z Policją lub Strażą Graniczną lub taką decyzję podejmiesz w trakcie trwania „czasu na zastanowienie”, możesz skorzystać z prawa do legalnego pobytu. Wówczas składasz wniosek do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi. Jeśli będziesz potrzebował/a w tej sprawie pomocy, pracownik KCIK może pomóc Ci wypełnić i złożyć wniosek we właściwym urzędzie. Zezwolenie uprawnia Cię m.in. do:

 • legalnego pobytu w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu),
 • zwolnienia z ośrodka strzeżonego lub aresztu dla cudzoziemców - jeśli w nim przebywasz,
 • pomocy społecznej,
 • pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
 • podjęcia nauki w publicznych szkołach dla dorosłych.

Prawo do zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi przysługuje Ci jednak tylko wówczas, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki, tj.:

 • przebywasz na terytorium Polski,
 • współpracujesz z organem ścigania (Policją lub Strażą Graniczną lub prokuraturą),
 • zerwiesz wszelkie kontakty ze sprawcami handlu ludźmi.

Jeśli zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną i potrzebujesz pomocy masz także prawo do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”. Program ten jest realizowany przez organizację pozarządową, która pomoże Ci w Twojej sytuacji. W ramach Programu masz zapewnione: bezpieczny nocleg, niezbędną odzież, żywność, środki higieniczne, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport, pomoc prawną, a w razie potrzeby również pomoc medyczną.

Z Programu możesz skorzystać pod warunkiem, że:

 • skontaktujesz się z Policją lub Strażą Graniczną i zostaniesz uznany/a za ofiarę handlu ludźmi. Nie musisz jednak od razu składać zeznań ani zgłaszać popełnienie przestępstwa,
 • zobowiążesz się, że nie będziesz z własnej woli kontaktować się ze sprawcami.

Jeśli zgodzisz się na udział w Programie, funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej prześle Twoje zgłoszenie do Programu i skontaktuje Cię z właściwą organizacją pozarządową.

 

Jeśli chcesz wrócić do domu w każdej chwili możesz skorzystać z pomocy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Jako osoba uznana za ofiarę handlu ludźmi przez Policję lub Straż Graniczną masz prawo do pomocy w organizacji dobrowolnego powrotu. IOM zapewni Ci:

 • rzetelne informacje na temat powrotu,
 • potrzebne dokumenty podróży,
 • bezpieczną podróż do domu (lub innego miejsca wskazanego przez Ciebie, w którym masz prawo pobytu). IOM może również zaoferować Ci pomoc po powrocie w Twoim kraju pochodzenia np. udzielając pomocy finansowej na leczenie lub naukę.

Jeśli złożysz zeznania i prokurator przyzna Ci status pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi to w ramach prowadzonego śledztwa masz wówczas:

 1. prawo do ukrycia informacji na temat Twojego miejsca zamieszkania przed sprawcami i ich obrońcami. Twój adres zamieszkania będą znali tylko prokurator i sędzia. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa musisz:

- zgłosić to prokuratorowi,

- złożyć odpowiedni wniosek - w tej sprawie może pomóc Ci organizacja pozarządowa lub prokurator,

- podać inny jawny adres do korespondencji.

 1. prawo do pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował i będzie Ci towarzyszył w kontaktach z prokuratorem i sędzią. Pełnomocnik jest ustanawiany bezpłatnie pod warunkiem, że złożysz w tej sprawie wniosek i wskażesz, że sam/a nie możesz go opłacić.
 2. prawo domagania się naprawienia szkody, która została Ci wyrządzona przez sprawców. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, poinformuj o tym prokuratora. Prokurator dołączy Twój pozew do akt sprawy i przekaże do sądu. Sąd podejmie decyzję w tej sprawie. Niezależnie od tego możesz także domagać się zabezpieczenia roszczenia, czyli zabezpieczenia części majątku sprawcy na późniejsze wypłacenie Tobie odszkodowania.
 3. prawo do kompensaty (UWAGA: prawo to dotyczy wyłącznie obywateli Polski i innych obywateli Unii Europejskiej) przysługuje Ci wówczas, gdy sprawca poważnie okaleczył Cię lub spowodował, że ciężko i przewlekle chorujesz i tylko wówczas, gdy nie otrzymałeś/aś za to wcześniej żadnej rekompensaty. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, pracownik KCIK może skontaktować Cię z prawnikiem, który pomoże Ci w tej sprawie.
 4. prawo do występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jako oskarżyciel posiłkowy możesz uczestniczyć w każdej rozprawie sądowej, składać wnioski dowodowe (np. domagać się, aby przesłuchano wskazaną przez Ciebie osobę), zadawać pytania osobom, które są przesłuchiwane, odwoływać się od decyzji sądu (zgodnie z udzielonym przez sąd pouczeniem). Jeśli zdecydujesz się na występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego poinformuj o tym prokuratora.
 5. prawo do złożenia zeznań pod nieobecność oskarżonego, jeśli boisz się jego obecności. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, poinformuj o tym jak najszybciej prokuratora. Konieczne jest złożenie w tej sprawie odpowiedniego wniosku i wskazanie dlaczego nie możesz zeznawać w obecności oskarżonego.

Jako pokrzywdzony/a masz również obowiązki. Do najważniejszych należą:

 1. pojawianie się na każde wezwanie Policji lub Straży Granicznej, prokuratora lub sądu,
 2. mówienie prawdy i niezatajanie prawdy,
 3. wskazanie prokuratorowi i sądowi aktualnego adresu do korespondencji,
 4. współpracowanie z prokuratorem np. poprzez przekazanie swoich odcisków palców czy sfotografowanie Cię (ale tylko wówczas, gdy prokurator lub sąd uzna to za niezbędny materiał dowodowy).

Źródło: https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6671,Prawa-ofiar-handlu-ludzmi.html

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl/

Ulotka po rosyjsku

Ulotka po rumuńsku

Ulotka po wietnamsku

Ulotka po ukrainsku

Ulotka po angielsku

Ulotka po bułgarsku

Ulotka po chinsku