Aktualności FAMI - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności FAMI

WYMIANA KARTY POBYTU – Karta informacyjna *

 

wydanej w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, pok. Nr 7, 10-575 Olsztyn

 • telefony oddziału:

(89) 52 32 612

fax (89) 523 23 07

 • godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek — 9:00-17:00

wtorek — 8:00-15:00

środa — 8:00-15:00

czwartek — 8:00-15:00

piątek — 8:00-15:00

 

II. WARUNKI WYMIANY 

 1. Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do wymiany, tj. : 
  • zmiany danych w niej zamieszczonych; 
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w karcie pobytu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty; 
  • utraty; - uszkodzenia. 
 2. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Egzemplarz wypełnionego wniosku o wymianę karty pobytu; 
 2. Dwie fotografie  
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 
  • wymiary 35 mm x 45 mm; 
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,                   z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry; przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
 3. Kopia dokumentu podróży (oryginał należy przedstawić do wglądu);
 4. Dokumenty uzasadniające wymianę karty pobytu np. w przypadku zmiany adresu zamieszkania należy dołączyć aktualne potwierdzenie zameldowania;
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/wymianę karty pobytu.

 

IV. OPŁATY

 • 50 zł - wydanie karty;
 • 100 zł - w przypadku 1-szej zawinionej utraty/zniszczenia karty;
 • 150 zł - w przypadku kolejnej zawinionej utraty/zniszczenia karty.

 

V. ULGA W OPŁACIE — 50% przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • małoletnim którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Dokumenty potrzebne do uzyskania ulgi w opłacie:

 • zaświadczenie własnego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej;
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Wpłaty można dokonać: 

 • gotówką w kasie Urzędu Wojewódzkiego  pok. 28A, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztynw godzinach:

poniedziałek — 9:00 - 17:00

wtorek – piątek — 7:40 - 15:00

 • lub na rachunek: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Finansów i Kontroli    NBP O/O Olsztyn,  31 1010 1397 0032 9022 3100 0000 z tytułu “opłata za kartę pobytu”

Opłatę uiszcza się przy złożeniu wniosku o wydanie/wymianę dokumentu w kasie organu lub na rachunek bankowy. 

 

VI. TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY

Odbiór karty następuje po około 2-4 tygodniach

 

VII. UWAGI

 • Wniosek o wydanie/wymianę karty należy złożyć osobiście - od cudzoziemca, który ukończył     6 rok życia pobiera się odciski linii papilarnych. 
 • Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. 
 • Należy dostarczyć oryginały lub odpisy powyższych dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art.76a kpa). Kserokopie dokumentów nie mogą stanowić dowodów        w postępowaniu administracyjnym. 
 • Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście, w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.  
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu, cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia utraty/uszkodzenia, zawiadamia o tym fakcie organ, który wydał ten dokument. Cudzoziemcowi wydaje się wówczas nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. 

 

VIII. PODSTAWA PRAWNA 

1)   Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie       dokumentów wydawanych cudzoziemcom;  

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania; 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---wymiana-karty 

*Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie. 

ZAPROSZENIE dla Cudzoziemca — Karta informacyjna*

 

Zapraszający może dla zapraszanego cudzoziemca uzyskać wpis do ewidencji zaproszenia jako dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. 

Zapraszającym może być:

 • obywatel Polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  wraz z aktami wykonawczymi.

 

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

— Zapraszający składa wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji do wojewody właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, pok. Nr 21 (odbiór pok. Nr 18)

10-575 Olsztyn

 • telefony oddziału:

— (89) 523 26 12

— fax (89) 523 23 07

 • godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek — 9:00-17:00

wtorek — 7:40-15:00

środa — 7:40-15:00

czwartek — 7:40-15:00

piątek — 7:40-15:0

 

IV. OPŁATY

— Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 27 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku) wpłaty można dokonać:

 • gotówką w Urzędzie Miasta Olsztyna

pok. nr 35, Pl. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn

 • na rachunek: Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Podatków i Opłat

Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

PKO Bank Polski S.A. 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

z tytułu “opłata za wydanie zaproszenia”V. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY — do jednego miesiąca

 

VI. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Uwaga: Niecałkowite wypełnienie ww. wniosku spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku należy załączyć:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. 

 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (szczegóły poniżej); 
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu. 

 

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający:

 1. zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych  z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego).
 2. gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.
 3. jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów). 
 4. gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3) 
 5. zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż: 
  • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską; 
  • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim; 
  • 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego. 
 6. obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania. 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności o których mowa we wniosku. W przypadku, hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---zaproszenia *Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi jest podstawowym dokumentem dotyczącym funkcjonowania systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi  w Polsce.

Krajowy Plan jest rządowym dokumentem, przyjmowanym przez Radę Ministrów, zobowiązującym jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Adresatami działań wskazanych w ww. dokumencie są poszczególne jednostki administracji centralnej oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe dobrowolnie zaangażowane w działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce. Zadania przewidziane w Krajowym Planie Działań finansowane są z budżetu państwa.

Pierwszy tego typu dokument pod nazwą „Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003-2004” został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 16 września 2003 r. 

Obecnie obowiązuje „Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021”, przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 10 kwietnia 2020 r.
Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, realizując zadanie polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego przestępstwa, mając jednocześnie na uwadze zadania określone
w „Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi” powołał w 2015 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. 

W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie, prewencję oraz pomoc osobom poszkodowanym tym przestępstwem, tj. przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, samorządów lokalnych, tj. Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, organizacji pozarządowych, tj. Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej oraz Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zespół jest organem doradczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a jego obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (kontakt: tel. 89 523 22 59,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Celem działalności Zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz usprawnienie działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi, a także  pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji  pozarządowych w tym zakresie.

W 2019 r. członkowie Zespołu, w ramach działalności swoich podmiotów podejmowali szereg działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi, w tym m.in.:

 • działania prewencyjne, obejmujące organizację wydarzeń promujących problematykę handlu ludźmi, skierowanych do ogółu społeczeństwa, w tym kampanie informacyjne, co realizowali w następujący sposób:

- uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami i mieszkańcami podczas których podejmowali temat handlu ludźmi i przekazywali materiały informacyjne dotyczące tego zjawiska (ulotki i plakaty),

- organizowali pokazy filmów o tematyce handlu ludźmi, 

- prowadzili kampanię informacyjną, dotyczącą pracy przymusowej, skierowaną do obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicę, 

- rozpowszechniali materiały informacyjne, dotyczące zjawiska handlu ludźmi w miejscach ogólnodostępnych, takich jak urzędy pracy, urzędy miast i gmin, ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, punkty turystyczne, sądy czy przejścia graniczne,

- wypowiadali się w mediach na temat zjawiska handlu ludźmi, 

- na stronach internetowych swoich instytucji umieszczali informacje dotyczące handlu ludźmi, 

- uczestniczyli w konferencjach podczas których zabierali głos na tematy z obszaru zapobiegania zjawisku handlu ludźmi,

 • działania upowszechniające wiedzę nt. zjawiska handlu ludźmi wśród młodzieży szkolnej, studentów i w ośrodkach kuratorskich poprzez organizację spotkań informacyjnych. Podczas spotkań z młodzieżą prowadzili działalność edukacyjną w powyższym zakresie, prezentowali treści dotyczące wyjazdów zagranicznych, podejmowania pracy i zawierania nowych znajomości - pod kątem zagrożeń  związanych z handlem ludźmi, a także wyświetlali filmy dotyczące tego zjawiska oraz przedstawiali informacje nt. instytucji udzielających pomocy ofiarom handlu ludźmi,
 • promowali legalne, bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą wśród poszukujących pracy i pracodawców. Ponadto organizowali „Targi Pracy” podczas których dystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne, prowadzono warsztaty dla osób poszukujących pracy, udzielano informacji o usługach sieci EURES. Bezpośrednio przez wakacjami informowano o legalnych ofertach  i bezpiecznych wyjazdach do pracy w krajach EOG, na stronie wupolsztyn.praca.gov.pl umieszczono informację (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim) dla cudzoziemców z krajów „trzecich” na temat legalnego podejmowania pracy w Polsce oraz polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców,
 • zorganizowali ekspozycję wystawy mobilnej pn. „Oblicza handlu ludźmi” w obiektach na terenie Olsztyna, której celem było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi,
 • zorganizowali konferencję pt. „Współczesne wyzwania rynku pracy - zatrudnianie cudzoziemców” w odpowiedzi na potrzeby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podczas której podjęty został m.in. temat handlu ludźmi w kontekście zatrudnienia. Źródło: Opracowanie własne W-MUW w Olsztynie, WPS